Hvem ejer hvad?

Vandledningen
Vindeby Vandforsyning forsyner dig med drikkevand gennem et net af vandledninger.

Fra vandledningen ude i vejen går der stikledning ind til den enkelte ejendom.

Stikledningen går fra forsyningsledningen i vejen og hen til skel. Vindeby Vandforsyning ejer den del af ledningen.

Fra skel og ind til den enkelte ejendom går jordledningen. Grundejer ejer den del af ledningen.

Jordledningen 
Opdager du eller har du mistanke om en utæthed på jordledningen, skal du kontakte vandværket og en autoriseret VVS-installatør.

Det er vigtigt, at du gemmer fakturaer og øvrige dokumenter, da dit forsikringsselskab, som oftest dækker omkostningerne. Dokumentationen kan også være nødvendig, i forbindelse med en evt. refusion, af betalingen til spildevandsforsyningen.

Du har selv alle forpligtelser og ansvar for vedligeholdelse af din jordledning.

Stophanen
Stophanen til den enkelte ejendom er Vindeby Vandforsynings. Stophanen bruger vi til afbrydelse af forsyningen, f.eks i forbindelse med ledningsarbejde.

Stophanen må kun benyttes af Vindeby Vandforsyning. Måtte du alligevel få brug for, at få lukket vandet ved stophanen, f.eks i forbindelse med større arbejder på din ejendom, så kontakt os gerne.

Benytter du stophanen uretmæssigt og går denne i stykker, så påhviler omkostningerne til udbedring af skaderne, dig.

Vandmåleren
Vandmåleren ejes af Vindeby Vandforsyning.

Vandmåleren må kun udskiftes af Vindeby Vandforsyning.

Har du mistet plomben på vandmålerinstallationen, så kommer vi gerne og sætter en ny på.

Du kan læse mere om vandmåler under fanen ”vandmåler”.

 

 

Større vandmålere
Ved målere med dimensioner fra Q3 16 m3 /h skal der før måleren være en lige rørstrækning på mindst 10 x målerdimensionen. Læs evt. mere i DS439 3.5.2.

Målerbrønde til 6 m3 og 10 m3 målere
Målerbrønde til 6 m3 og 10 m3 målere skal være præfabrikerede med tilstrækkelig plads til servicering af ventiler og vandmåler. Målerbrøndens mål og opbygning skal godkendes af Vindeby Vandforsyning.

Målerbrønde over 10 m3
Større målerbrønde over 10 m3 skal være med fast og lukket bund. Måleren skal placeres i bunden af målerbrønden, dog mindst 30 cm over bund.

Der skal altid være et lige rørstykke på 10 x målerdimensionen før og efter vandmåleren af hensyn til målenøjagtigheden. Der må gerne være afspærringsventiler på det lige rørstræk.

Afspærringsventilerne skal være af typen med udveksling eller skyde-/sædeventiler for at undgå trykstød ved lukning. Der skal monteres et aftap efter vandmåleren.

Der bør være en pumpesump, så evt. vand fra installationen kan pumpes væk. Målerbrønden skal forsynes med trin eller en fast stige, så det er muligt at komme til at aflæse og servicere måleren.

Kort og tegninger
Vores ledninger og stophaner er indtegnet på kort.

Nogle er indtegnet efter gravearbejdet eller projektplaner, andre er indmålt digitalt.

Vi har ikke fortegnelser over alle stikledninger.