Det mener Vindeby Vandforsyning om...

Elektroniske vandmåler. Fjernaflæsning.

Vindeby Vandforsyning har over tid, drøftet tiltag med elektroniske (ultralyds måler) til drikkevandet.

Vor vurdering er, at i forhold til omkostningerne ved udskiftning, oprettelse af et system til at hjemtage måleroplysninger, vil omkostningerne langt overstige fordele og ulemper ved denne målertype.

Vi har på nuværende tidspunkt, ikke planer om en udskiftning til elektroniske vandmåler.

Omkostningen på flere millioner kr. anvendes i stedet på ledningsrenovering.

Bestyrelsen følger udviklingen i omkostninger og teknik løbende.

 

Målerbrønde
Vindeby Vand har vedtaget en politik om måling af vand.

Over en årrække, skal målinger af vandforbrug, foregå i det juridiske skel, dvs. ejendommens skel.

Alle nuværende forbruger, vil få installeret en godkendt målerbrønd, i skel, dette sker, uden omkostninger for forbrugeren.

Målerbrønden overgår til installationens ejer, når den afleveres af vandforsyningen.

Herefter skal ejer ( skødeindehaver) passe og vedligeholde målerbrønden, jf. vedtægter § 8, leveringsbestemmelser og regler for måling.

Ved fejl, eller usikkerhed, om fejl på jordledning, stophane, sættes målerbrønd. Hvor vandmåler har været placeret i installationen, indsættes en standard pas rør. Røret har samme dimm. som vandmåleren. Røret kan være todelt, for at indpasse det i installationen. Ønsker man som forbruger en anden løsning, er det for forbrugerens egen regning.

Øvrige forbruger, vil få installeret målerbrønd, i takt med udskiftning af ledningsnet, eller andet arbejde i forbindelse med vandforsyningen.

Alle nye tilslutninger, kan kun ske, via målerbrønd, der skal installeres af bygherrer, og for dennes regning.

 

Blødgøring af vort drikkevand
Vindeby Vand, har ikke aktuelle planer om central blødgøring af drikkevandet.

Vandet hårdhed er 16, hvor den, f.eks. i hovedstadsområdet, er over 24 og nogle steder helt oppe på 29.

Vi anerkender, at der er forbruger, der ønsker en anden hårdhed, samtidig er der forbruger, der ikke ønsker en videregående behandling af drikkevandet, men ønsker det naturlige drikkevand.

Ved en central blødgøring af drikkevandet, vil der kun være en mindre reduktion af hårdheden, antagelig til 15.

Samtidig vil det kræve en væsentlig mængde kemikalier, og en meget kompliceret behandlingsmetode, samt en meget dyr installation.

Etablering af centralt blødgøringsanlæg, vil øge vandprisen, og give et væsentlig øget driftsforbrug, og kemikalieforbrug. På den baggrund, finder vi det ikke pt. relevant at foretage en sådan installation.

Vi følger løbende udviklingen på området, som med andre vandforsyningsforhold.