Døgnvagt 62 22 64 30

Driftstatus:

Vedtægterne for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. ses herunder eller fås ved henvendelse til kontoret eller
som pdf-fil - klik her

 

Vedtægter for Vindeby Vandforsyning A.M.B.A. - Ver. 1-2/jtd 10-05-2017

 

§ 1 Selskabet

Selskabet, der er stiftet den 1. april 1937, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Vindeby Vandforsyning A.M.B.A. Selskabet har hjemsted i Svendborg Kommune. Selskabet viderefører det af 1. april 1937 stiftede selskab Vindeby Vandværk. Ingen medlemmer hæfter personligt for selskabets forpligtelser. Selskabets kreditorer kan alene holde sig til selskabets formue.

§ 2 Formål

Selskabets formål er - i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ - at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand mod betaling af et driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger og finansieringsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg samt rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser. Selskabets formål er endvidere at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 Medlemmer

Selskabets medlemmer er ejerne af de faste ejendomme, der forsynes med vand fra selskabet, og for hvilke der er betalt anlægsbidrag efter gældende takstblad.
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem.
Undtaget herfra er Svendborg Kommune samt andre offentlige myndigheder og institutioner.

§ 4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i selskabets regulativ.


§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser - herunder betaling af anlægsbidrag - der fremgår af selskabets regulativ og takstblad samt nærværende vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser overfor selskabet.
Medlemmer er forpligtet til senest på overtagelsesdagen at meddele selskabet, at der er sket ejerskifte. Sælger hæfter for forbrug indtil selskabet modtager meddelelse om ejerskifte.
Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
Medlemmer hæfter for lejers vandforbrug.

§ 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selv¬stændigt matrikelnum¬mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, skal stikledningen afbrydes fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom alle omkostninger til afbrydelse af stikledningen ved forsyningsledningen afholdes af medlemmet.
Udtræden af selskabet kan endvidere ske ved eksklusion af selskabet på grund af restance, der ikke har kunnet inddrives, dog først efter udløbet af gældende betalingsfrister.
Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen.
Hvis der senere skal ske vandforsyning til ejendommen skal al gæld og alle omkostninger ved afbrydelsen og genetableringen være betalt af ejendommens ejer.

§ 7 Levering til ikke-medlemmer (købere)

Offentlige myndigheder eller institutioner - eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer - vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand.
Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ, bortset fra andelsretten.
Afgiften skal altid mindst dække en til den pågældende ejendom svarende andel af hovedledningsbidrag, bidrag til selskabet samt stikledningsbidrag.
Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8 Drift og anlæg

Selskabet anlægger og driver vandforsyningen.
For medlemmer, der tilsluttes senere, anlægges hovedledninger, stikledninger m.v. jf. regulativets bestemmelser herom.
Selskabet har ejendomsretten til hele anlægget frem til skel.
Pligten til vedligeholdelse og fornyelse påhviler selskabet.
Målerbrønden tilhører/overgår til ejeren af ejendommen. Målerbrønden skal friholdes og renholdes af ejeren. Selskabet har til enhver tid ret til kontrolaflæsning eller kontrolbesøg.
Selskabet bestemmer målemetoden for den enkelte ejendom.
Selskabet kan bestemme, at der opsættes målerbrønde, når der foretages renovering af dele af anlægget.
Selskabet kan vælge at betale denne omkostning.
Ved nytilslutning etableres målerbrønd for ejerens/bygherrens omkostning.
Selskabet er berettiget til at anlægge ledninger over medlemmernes ejendomme.
Der sikres adgang for reparation og tilsyn ved tinglysning af anlægget på ejendommen.
Ejendommens ejer er dog berettiget til erstatning efter gældende lovgivning.
Selskabet afholder omkostningerne til tinglysning.

§ 9 Indskrænkning af vandleverancen

Bestyrelsen kan fastsætte begrænsninger i vandleverancen, hvis det skønnes nødvendigt.
Ingen medlemmer må sælge vand. Medlemmer må alene forsyne evt. lejer med vand.
Vand til erhvervsbrug kræver selskabets godkendelse.

Vandspild er forbudt jf. regulativet.


§ 10 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, foretages af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere af de på Tåsinge mest udbredte dagblade eller ugeaviser. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.”
Forslag skal - for at kunne behandles på ordinær generalforsamling - afgives til bestyrelsen senest inden udgangen af februar måned.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

5. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt

Såvel bestyrelsesmedlemmer som revisorer og suppleanter kan genvælges.
Bestyrelsen antager herudover en statsautoriseret eller registreret revisor.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter skriftligt forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 11 Stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.
Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning ved personvalg.
Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.
Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for, og når mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede.

Er kun den første af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


§ 12 Bestyrelsen

Bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen.

Der vælges 2 medlemmer i og af det gamle Troense Vandværks forsyningsområde.
Der vælges 5 medlemmer i og af det gamle Vindeby Vandforsynings forsyningsområde.

Hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 1 medlem valgt i Troense-området og 2 henholdsvis 3 medlemmer valgt i Vindeby Vandforsynings område (første år 2 medlemmer).

Herudover vælges hvert år 1 suppleant i Troense-området og 2 suppleanter i Vindeby Vandforsynings område, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal.

Suppleanterne tiltræder ved forfald i det område, de er valgt i.
Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Der udfærdiges ansættelsesbrev/-aftale med ledende personale.

Bestyrelsen fastsætter selskabets forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift i henhold til gældende lovgivning/regulativ og vedtægter.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse for deltagelse i møder, påkrævet rejse m.v. vedr. selskabets virke.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Bestyrelsen kan kun påtage sig opgaver vedr. driften, når de nødvendige faglige kvalifikationer er tilstede.


§ 13 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 14 Regnskab

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages jf. generalforsamlingsbeslutning af de generalforsamlingsvalgte revisorer samt en af bestyrelsen antaget revisor.
Alle bilag skal attesteres af et bestyrelsesmedlem.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.


§ 15 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsynings¬mulig¬hederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 11 angivne bestemmelser om vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.


§ 16 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 20 april 2017 og på den ekstraordinære generalforsamling den 10 maj 2017.

Mogens Dyhr
Dirigent.

 

Vindeby Vandforsyning A.M.B.A.

Jens Munks Vej 2, Vindeby
5700 Svendborg
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kontakt: 6222 6430
Døgnvagt: 6222 6430- 2120 5610

Tåsinge
Torsdag
brudte skyer
C
Vind: 1.5 m/s
Vest (280°)
Lufttryk: 1009 hpa
Fugtighed: 86 %